Ticari Reklam SözleşmesiMADDE 1. TARAFLAR;

1.1 RAKI İÇMEYİ SEVENLER DERNEĞİ / GÜRAY KIRICI Bundan Böyle “ GÜRAY KIRICI “ RAKI İÇMEYİ SEVENLER DERNEĞİ  ” RİSD “ olarak anılacaktır.

1.2 GÜRAY KIRICI Bundan böyle ’ RİSD ‘ olarak adlandırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri: ....


2.1 .......... Anlaşma sağlanan firma – kişi bilgileri.

2.2 .......... Bundan böyle .......... olarak adlandırılacaktır.


İletişim Bilgileri; 


İş bu sözleşmenin taraflarıdır.Taraflar yukarıda bildirilen adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu ve adres değişikliği durumunda diğer akit tarafına bu durumu yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslerine yapılan tebligatların yasal sonuç doğuracağını şimdiden kabul etmektedirler.

 

MADDE 2. KONU & TANIM;

 

İşbu Sözleşmenin Konusu;

 

2.1 Rakı İçmeyi Sevenler Derneği ile Ticari anlaşma sağlanan firmaların, Rakı İçmeyi Sevenler Derneğine ait sosyal medya hesaplarında Tanıtım - Reklam ve Tanıtım avantajlarını kapsar.

2.2 İş bu sözleşme ile RİSD üyeleri .......... Firmasının belirlediği yüzdesel indirimden istifade edecektir.

2.3 Rakı İçmeyi Sevenler Derneği ......... ye ait olan üye işyeri logolarını ve yine taraflarca belirlenen indirim oranlarını kendi web sayfasında yayınlayabilir.

2.4 Hizmet karşılığı olarak .......... + KDV olarak her ay fatura edilecektir.

2.5 Ödemeler Güray Kırıcıya ait resmi banka hesaplarına her ayın 1-5 arası yatırılacaktır.

 

MADDE 3. FİRMA / KİŞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

 

3.1 Rakı İçmeyi Sevenler Derneği üyesi olduğunu beyan eden müşteriye sözleşmede belirtilen yüzdesel indirimin ödemede uygulanması.

 

MADDE 4. RİSD YÜKÜMLÜLÜKLERİ;  

 

4.1 RİSD ile anlaşmalı mekanlarda Risd üyelerine indirim sağlanması.

4.2 Anlaşmalı mekana sosyal medya ( Facebook ) hesaplarında paylaşımlar için editörlük görevi verilmesi.

4.3 Anlaşmalı mekanların Rakı İçmeyi Sevenler Derneğine ait sosyal medya hesaplarında tanıtım yapılması.

 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ;

 

Sözleşmenin süresi, başlangıç tarihinden itibaren .......... ( ..... ) aydır. Başlangıç tarihi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün sonrasıdır. Sözleşme süresinin bitimine 1 (Bir) ay kala  RİSD ve .......... Tarafından herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmadıkça Sözleşme süresi tarafların karşılıklı belirleyecekleri fiyat artış oranı ilave edilerek 6 (altı) ay daha uzayacak olup, süre en fazla 6 (altı) ay uzatılabilecektir.

5.1 Taraflardan biri sözleşmede belirtilen süre dışında sözleşmeyi fesih ederse belirtilen sözleşme süresi kadar ücret ödemeyi taahhüt eder.

5.2 Taraflar 15 gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartı ile sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilir.

 

MADDE 6. MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ;

 

Mücbir sebeplerden dolayı TARAFLAR sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak taraflardan birisi mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebinde bulunursa diğer tarafın sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

MADDE 7. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI;

 

7.1 Mücbir Sebepler:  TARAFLAR’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Genel salgın hastalık,

c) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Ulusal ve uluslar arası alanda telefon ve internet sistemin kesilmesi ve kesintiye uğraması.

 

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİRİSİ TARAFINDAN TEK TARAFLI FESHEDİLMESİ;

 

a. Sözleşmenin Fesih Sebepleri

1. Taraflardan herhangi birisi aleyhine iflas kararı alınması, Konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyememesi dolayısıyla alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi,

2. Taraflardan herhangi birisinin mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle taahhüdünü yerine getirmemesi,

3. Taraflardan herhangi birisinin bir karşı tarafın onayını almadan sözleşme konusu işleri veya bu sözleşmeden doğacak hak ve sorumluluklarını başkasına devretmesi veya işin bir kısmını ikinci bir Yükleniciye devretmesi,

4. Sözleşmenin devamı süresince herhangi bir anlaşmazlık olup, durumun mahkemece tespit ve karara bağlanması halinde taraflardan herhangi birinin mahkeme kararına uymaması,

5. Taraflardan herhangi birinin kendi kusuru olmayan değişikliklerin dışında sözleşme hükümlerini ihlal etmesi veya taahhüdünü yerine getirmemesi veya sözleşme hükümlerine uymaktan kaçınması veya sözleşme hükümlerine uymamakta direnmesi,

6. İlgili kişilerin karşılıklı olarak anlaşarak mutabakata varması,

7. Anlaşma sağlanan firmanın hizmet bedelini ödememesi veya geç ödemesi sözleşmede belirtilen ödeme takvimini takiben 15 ( GÜN ) gecikmesi durumunda RİSD sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

b. Sözleşmenin Feshi

Yukarıda belirtilen nedenlerden (a.1) ve (a.3) bentlerinde belirtilen durumların oluşması halinde taraflar, Sözleşmeye aykırı davranan tarafa herhangi bir süre verilmeksizin sözleşmesi feshedebilir

Diğer sebeplerin oluşması halinde TARAFLAR, sözleşmeye aykırı davranan tarafa yazı ile durum bildirilir ve gecikmeli süre devam etmek kaydıyla 10 (on) gün süre verilerek sözleşme koşullarına uymaya çağrılır. Sözleşme koşullarına uymaya çağrılan taraf bu süre içerisinde ihtarname/sözleşme hükümlerine uymazsa, başka bir işleme, hüküm almaya ve yazılı bildirime gerek kalmaksızın diğer taraf sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

Sözleşmeye aykırı ve kusurlu hareketleri ile sözleşmenin ifasını imkansız hale getiren ve sözleşmenin feshedilmesine sebep olan taraf , diğer tarafın uğrayacağı her türlü menfi , müspet ve munzam zararı gidermekle mükelleftir.

 

MADDE 9. TEBLİGAT;

 

İşbu sözleşme kapsamına yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler; tarafların aşağıda belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır. İşbu sözleşmeye ilişkin olarak taraflar arasında yapılacak olan her türlü bildirimler Türk Ticaret Kanunumuzun 20/2 maddesi uyarınca iadeli taahhütlü posta, yetkili imza karşılığı elden teslim veya teyidi yazılı olarak alınmak kaydı ile faks gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.

Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Tarafa adres değişikliğini en geç 10 gün içerisinde noter kanalı ile yazılı olarak diğer tarafa bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

 

MADDE 10. SÜRE VE YÜKÜMLÜLÜK;

 

Bu sözleşme .......... Tarihleri arasında geçerlidir. Sözleşme bitiminden 15 gün önce taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshedilmesine ilişkin yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşme altışar aylık devreler halinde uzayacaktır. Müteakip aylar içinde bu madde hükmü uygulanır.

 

MADDE 11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ;

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.İşbu Sözleşme .......... Tarihinde, iki (2) asıl nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup; Aşağıda belirtilen ekler işbu sözleşmenin özel koşullarını oluşturur ve ayrılmaz birer parçasıdır. Sözleşme metni ile ekler arasında bir çelişki veya yorum gereksinimi olduğunda Sözleşme metni geçerli olacaktır:

 

MADDE 12. FATURALAMA VE TAHSİLAT;

 

12.1 Hizmet karşılığı olarak .......... + KDV olarak her ay fatura edilecektir.

12.2 Ödemeler Güray Kırıcıya ait resmi banka hesabına her ayın 1-5 arası yatırılacaktır.