Marka Lisans Sözleşmesi

1. KONU;


GÜRAY KIRICI ( Rakı İçmeyi Sevenler Derneği ) ile aşağıda yazılı şartlar dahilinde bayilik sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır.


2. TARAFLAR;


Bu sözleşmede, GÜRAY KIRICI ( RİSD ) ………………………… (BAYİ) olarak anılacaktır.


3. BAYİ’NİN GÖREV VE YETKİSİNİN TANIMI;


BAYİ kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre, RİSD’den satın aldığı veya alacağı ürünlerini tüketicilere satma konusunda yetkili kılınmıştır. BAYİ bu sözleşmede belirtilen hususlara aynen uymak mecburiyetinde olup, RİSD’in saygınlık ve güvenilirliğini layıkı ile temsil ederek, satışı arttırabilmek için pazarlama, tanıtım çalışmalarında bulunacak, RİSD’in ürettiği / tedarik ettiği ürünleri pazarlayacak, satış ve hizmetini verecektir.


4. BAYİ’NİN KONUSU VE ALANI;


BAYİ, RİSD’in ürettiği / tedarik ettiği RİSD ürünlerini  ……………… İli dahilinde pazarlayacaktır. BAYİ, RİSD’den yazılı bir onay almadan bu bölge dışına taşarak diğer BAYİ bölgesinde doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteremez, satış yapamaz ve satışı teşvik edemez.


5. RİSD BAYİLİK BEDELİ;


Rakı İçmeyi Sevenler Derneği bayilik ücreti tarafların ürün satış performansı dikkate alınarak belirlenecektir. Herhangi bir bölgede BAYİİ bulunsa dahi resmi kurum ve kuruluşlara, müşterilerinin iştiraki olan kuruluşlara, doğrudan ve özel fiyatlara satış yapma hakkına sahip olduğu gibi, gerektiğinde herhangi bir ihaleye veya eksiltmeye doğrudan katılabilir. Bu takdirde BAYİ ihaleye katılamaz.


6. ÇALIŞMA ŞEKLİ;


a.) RİSD BAYİLİK verilen bölgelerde birden fazla BAYİLİK ile çalışmayacağını taahhüt ettiği gibi, BAYİ’nin bulunduğu bölgeden RİSD’e tüketiciden gelen doğrudan ürün taleplerini BAYİ’ye yönlendirir.

b.) BAYİLİK verilen bölgedeki her türlü reklam, yayın, tanıtım giderleri BAYİ tarafından finanse edilir.

c.) BAYİ’ye ait web sitesi bulunması durumunda BAYİ kendi web sitesi ana sayfasından RİSD web sitesine erişilebilir link vereceğini kabul eder.
d.) Bu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  BAYİ, RİSD ürünlerini web sayfalarında RİSD markasını belirterek 15 (On Beş) gün içinde yayınlayacağını taahhüt eder.
e.) Tüketici ürün talebinde bulunurken ayrıca belirtmesi durumunda ürünleri alacağı BAYİLİĞİ seçme ve RİSD’den güncel fiyat listesi alma hakkına sahiptir.
f.) RİSD gerektiğinde çalışma şeklinde değişiklikler yapabilir. Bu değişikliklerin yapılması durumunda BAYİ’YE  yazılı olarak bildirir.


7. DEVİR;


BAYİ, BAYİLİK hak ve vecibelerini tamamen veya kısmen, hiçbir şekilde hakiki veya hükmi şahıslara her ne şekilde olursa olsun devredemez.


8. GENEL ŞARTLAR;


a.) BAYİ, RİSD’in markası altında başka ürün satmayacağını bu sözleşmeyle kabul eder.


9. SİPARİŞİN ALINMASI;


Siparişlerin telefonla verilmesi halinde BAYİ aynı gün RİSD’e faks ile de yazılı bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde BAYİ RİSD’in takip ettiği her türlü işlemi bütün sonuçları ile kabul eder.


10. BAYİ;


Hiçbir şekilde ve şartla RİSD’i taahhüt altına sokacak beyan ve taahhütte bulunamaz. Ayrıca RİSD’den almış olduğu ürünlerin markasını veya marka etiketini değiştiremeyeceği gibi, sözleşme süresi bitmiş olsa dahi ürünleri kısmen veya tamamını kopyalayıp imal edemez, ettiremez ve söz konusu haller ile ilgisi bulunan hiçbir kişi veya kuruluş ile bağlantıya geçemez. Bu durumların olması halinde RİSD, BAYİLİK sözleşmesini iptal etmeye yetkili olup ayrıca zararının tazmini için 50.000TL ve ayrıca kopya olarak üretilen veya markası değiştirilen her bir ürün için satışı yapılmamış olsa dahi ayrı ayrı 1.000’er TL olmak üzere para talebinde bulunur.


11. TAZMİNAT;


RİSD elinde olmayan bir nedenle BAYİ’nin siparişini zamanında karşılayamaz veya iptal etmek zorunda kalırsa BAYİ bundan dolayı herhangi bir hak iddia edemez. Zarar, ziyan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.


12. TESLİMAT;


Ürünün teslim yeri  ‘’RİSD ‘in deposudur’’ . BAYİ’ye teslim edilmek üzere Anlaşmalı kargo veya nakliye firmasına teslim edilen ürünler BAYİ’ye yapılmış sayılır.


13. SEVKIYAT;


RİSD satışını yaptığı ürünleri firma depo teslimi olarak yapar. Şehir içi ve şehir dışı nakliye ücreti, vasıtadan indirme hamaliye vs. gibi masraflar BAYİ’ye aittir.
RİSD gerektiğinde satışlarını BAYİ’nin deposuna teslim şekline çevirmeye yetkilidir. Bu gibi durumlarda BAYİ’ye önceden yazılı olarak bilgi verilir.
BAYİ’nin deposuna teslim şeklinde satılan ürünlerin nakliye sigortası RİSD’e aittir. RİSD depo teslimi yapılan satışlarda nakliye sigortası alıcıya aittir.
Ürünler BAYİ’ye teslim edildikten sonra meydana gelebilecek herhangi bir hasardan, depolama hatalarından, nakliye hatalarından veya montajda yapılan hatalardan RİSD kesinlikle sorumlu tutulamaz. Ürünler Kargo veya nakliye firmasından teslim alınmadan önce açılıp kontrol edilmeli ve varsa mamullerde tespit edilen imalat hataları, hasarlar v.b için duruma ait hasar tutanağı tanzim edilerek, BAYİ tarafından RİSD’e, nakliyeden kaynaklanan hasar ve hatalar varsa TAŞIYICI FİRMA’ya gecikmeden (Fatura kayıtlarına esas olacağından) bildirilmelidir. Tutanak tutulmaması ve tespit yapılmaması durumunda RİSD’den hiçbir zarar ve tazminat talep edilemez.


14. SATIŞ ŞARTLARI;


a.) RİSD satışını yaptığı ürünlere ait satış fiyatı ve şartlarını gösteren listeleri ve değişiklikleri sözleşmede belirtilen BAYİ’ye ait faks numarasına veya e-posta adresine yazılı olarak bildirir. Bu faks numarası ve e-posta adresine yapılan tüm bildirimler BAYİ’ye yapılmış sayılır.

b.) RİSD’in satışını yaptığı  ürünlerin;
1) Satış fiyatlarını
2) Satış şartlarını
3) Peşin satışlarda uyguladığı indirim ,
4) Vadeli satışlarda uygulayacağı vade farklarını,
5) Geciken günlerde veya borç ertelemelerinde uygulanacak faiz oranlarını, gerekli gördüğü her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. RİSD yapacağı değişiklikleri BAYİ’ ye yazılı olarak bildirir.
c.) Fiyatların artırılması ve düşürülmesi veya satış kampanyası uygulanması sırasında BAYİ’ lerdeki stokların değişen değerleri üzerinden taraflar herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


15. SATIŞ ŞEKLİ ve KOMİSYON;


RİSD tarafından belirlenen satış veya reklam fiyatları üzerinden BAYİ, %60 komisyon hak eder. Komisyon hak edişleri ödemeleri RİSD / BAYİ arasında sözleşmeye eklenecek madde ile belirlenir. BAYİ tarafından Satılacak ürün veya Reklam anlaşmaları ile gelen ödemelerin faturaları ve KDV ödemeleri RİSD’e aittir.

a.) RİSD yukarıda belirtilen satış şartlarını her zaman değiştirilebilir, bu uygulamadan tek taraflı olarak vazgeçebilir. Bu değişiklikler BAYİ’ ye hak kazandırmaz.


16. SÖZLEŞMENİN FESHİ;


RİSD aşağıda yazılı hallerin bir yâda birkaçının oluşması halinde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

a.) BAYİ işbu sözleşmenin bir veya bir kaç şartını ihlal ederse,
b.) BAYİ iflas eder veya alacaklıları ile iflas veya konkordato hususunda bir anlaşmaya teşebbüs ederse,
c.) BAYİ ticari müessesesini çalıştırmaz veya başkalarına devrederse,
d.) BAYİ bölgesinde taahhüt ettiği miktarda satış yapamazsa, bir defa yazılı hatırlatma yapılmasına rağmen ödemelerini aksatırsa, sözleşmede belirtilen ödeme tarihleri üzerinden 30 gün geçerse, ödemeleri taksitleri geriden takip ederse,
e.) BAYİ, RİSD’ den izin almadan bölge ihlali yaparsa,
f.) BAYİ  yukarıdaki yazılı şartlarda veya bu şartların dışında Türk Ticaret Kanunu ve Ticari adaba uygun olmayan bir şekilde çalışmasını sürdürürse  RİSD sözleşme süresini beklemeden mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

Her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde kayıt ve belgelerde ihtilaf söz konusu ise RİSD kayıtları ve belgeleri  esas alınır.

BAYİ’nin fiilen çalışamayacağı duruma gelmesi veya vefatı halinde mirasçılarından biri ve ya birkaçı işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul ederek işe devam edeceklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde RİSD bu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte serbesttir.


17. DENETLEME;


RİSD, Bayi’lerini denetleme hakkına sahiptir. Denetim sırasında BAYİ, RİSD yetkilisinin istediği her türlü belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür.


18. YAZIŞMA VE TEBLİGAT;


Yapılacak yazışmalar ve gönderilecek tebligat ve belgeler için bu sözleşmede belirtilen adresler ve iletişim araçları esastır.


19. SÖZLEŞME SÜRESİ;


İş bu sözleşme imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 3 yıldır. Taraflardan herhangi biri yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirmediğinde sözleşme devam eden yıllar için yenilenmiş kabul edilir.

Taraflarca mukavelenin her ne suretle olursa olsun feshinden ve taraflarca hesap kesildikten ve BAYİ bütün borçlarını ödedikten sonra 15 (On Beş) gün içinde RİSD BAYİ’ye ait varsa teminat ve nakit teminatın tamamını teslim aldığı günkü bedel üzerinden BAYİ’ye iade edecektir.

BAYİ adres değişikliğini, meydana geldiği tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Ayrıca sözleşmede bulunan adresin yasal ikametgah ve tebligata yeter olduğunu kabul ve beyan eder.

Taraflar bu sözleşme sebebi ile doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu peşinen kabul ve beyan ederler.

İş bu sözleşme 19 ( On Dokuz ) madde ve 3 (Üç) sahifeden ibaret olup taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve   …/…/2017 tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe konulmuştur.


İNHİSARİ OLMAYAN MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ
Taraflar 1: Rakı İçmeyi Sevenler Derneği / Risd   

Taraflar 2:

Lisans Veren: Rakı İçmeyi Sevenler Derneği / Risd  

Lisans Alan:

Lisans Konusu: 2015/62590 Başvuru Numaralı Marka

Marka Adı: Rakı İçmeyi Sevenler Derneği / Risd   

Tescil / İşlem No: 2015/62590  

Başvuru Tarihi: 28.07.2015   

Emtialar: 21-35-38-41


ŞARTLAR;


1. Lisans Bedeli:

2. Lisans Süresi: Lisans sözleşmesinin geçerlilik süresi imzalandığı tarihten itibaren ............... yıldır. Eğer taraflardan birisi sürenin bitiminden altı ay önce yazılı olarak sürenin bittiği ve uzatılmayacağını ihbar etmezse lisans sözleşmesi yeni bir ............. yıllık süre için uzatılmış olacaktır ve izleyen süre bitimlerinde de aynı kural uygulanacaktır.

3. Lisansın Kapsamı: Bu lisans sözleşmesi yukarıda belirtilen marka ve eşya listesinde yer alan mal ve/veya hizmetler için geçerlidir.

4. Lisansın Kullanımı: Lisans alan, lisans aldığı markayı aynen kullanacaktır. Lisans konusu markada değişiklik yapma hakkı lisans verene ait olacak ve bu değişiklikler marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra lisans sözleşmesi bu markalar için de geçerli olacaktır.

5. Tali Lisans Yetkisi: Lisans veren, lisans alanın yazılı izni olmaksızın bir başka gerçek veya tüzel kişiye bu lisans sözleşmesine konu olan markaların kullanılması konusunda lisans verebilir.

6. Lisansın Sorumluluğu: Üretimden doğacak her türlü sorumluluk lisans alana aittir. Lisans alan, lisans aldığı markanın kullanılacağı malların kalitesini koruyacak ve markanın itibarını koruyacaktır.

7. Uyuşmazlıklar: İş bu Lisans sözleşmesinden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yukarıda bilgileri verilen markanın kullanımı konusunda 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 24 maddesine uygun olarak yukarıda belirtilen şartlarda bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Lisans Veren Adına 
Lisans Alan Adına
Ad Soyad:  
Ad Soyad:
Tarih:
Tarih:
İmza: 
İmza: